תקנון מבצע 2 מאוורר אוניקס מתנה – מאי 2020

להלן תקנון מבצע ” 2 מאוורר אוניקס מתנה – מאי 2020″ (להלן: “המבצע“), שיחול בעמוד הפייסבוק של Swingfans  השייכת לקבוצת טכנולייט (להלן: “החברה”)

במסגרת המבצע ינתן 2 מאווררי תקרה מדגם אוניקס (להלן: “המתנה“) לגולשים שעשו לייק לעמוד פייסבוק, שיתוף לפוסט והגיבו איזה חלל הייתם משדרגים בבית.

מלאי המתנה: 2 יח’
המבצע יחול בין התאריכים 24.4.20-10.5.20-. החברה רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה.

לא יינתן כפל מבצעים והנחות לרוכשים במסדרת המבצע אלא אם צויין אחרת במפורש.

המבצע הינו עד גמר מלאי המתנות.

מוסכם כי כל מחלוקת בעניין שלא הובהרה בתקנון תוכרע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.

האחריות למתנה, טיפול בתקלות ושירות הלקוחות למתנה ינתנו על פי נהלי החברה מול שירות הלקוחות שלה.

החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהוא ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אי התאמה הקשורה בקשר כלשהו למתנה ו/או השימוש בה ו/או איכותה ו/או השירות שניתן ל/או כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שגרמה המתנה ו/או השימוש בה מכל סיבה שהיא. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ביחס למתנה מכל סיבה שהיא בין שהוזכרה בתקנון זה ובין שלאו.

דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות הנהלת החברה בכל דבר ועניין הנוגע למבצע יעשו על ידי הנהלת החברה באופן ובדרך כפי שהנהלת החברה תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין בחדר תצוגה של החברה ו/או באחר מאמצעי התקשורת ו/או בעיתון יומי ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או ברדיו ו/או במקום גלוי ליד הקופה לפי העניין והכל לפי בחירת הנהלת החברה, ייחשב כמספק והלקוח לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות המבצע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו של תקנון זה מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע לפני המועד המתוכנן או לפני גמר המלאי, או להמשיכו מעבר למועד זה, בכפוף להוראות הדין החלות על המבצע.

בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו.

עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור בחברה.

מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו בתי המשפט המוסכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל.

כתובת החברה: היהלום 1, מושב ברקת, ת”ד 172. טלפון: 5185*