תקנון

עודכן לאחרונה: מאי, 2022

גולשים יקרים,
כרשת מאווררי תקרה המובילה בישראל, אנו מחוייבים לרמת השירות הגבוהה ביותר.
אנו מאמינים שכצרכנים שבוחרים לרכוש מSWING מגיע לכם לקבל את חווית קנייה ייחודית המבוססת על אמינות מקצועיות, איכות וחדשנות.

 

 1. כללי

  1. אתר האינטרנט SWING (להלן "האתר"), מופעל על ידי SWING מאווררי תקרה (להלן: "החברה") משמש כחנות מקוונת לממכר מוצרים שונים ללקוחות במדינת ישראל, באמצעות האינטרנט.
  2. הוראות התקנון חלות ביחס לשימוש על ידי משתמש באתר (להלן: "לקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע באתר.
  3. עצם השימוש באתר מהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה.
  4. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
 2. הסכמה לתנאי השימוש באתר

  1. לחברה שמורה זכות שלא לאפשר כניסה לאתר ופעולה בו לכל שיפר את התקנון או מי מהוראותיו ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי חוקי בו.
  2. החברה רשאית בכל עת לשנות ו/או לעדכן ו/או להחליף כל הוראה בתקנון, כפי שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתחול עליה חובת התראה ו/או הסבר ו/או נימוק.
  3. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.
  4. הלקוח רשאי לפנות בכל עת לחברה בכל שאלה או טענה או הערה או הארה באמצעות כתובת הדוא”לinfo@swingfans.ussl.co.il | מספר הטלפון 5185*
  5. הגלישה באתר ורכישת מוצרים בו נועדה אך ורק למטרות פרטיות ואישיות.
  6. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש במי מתכני האתר לאיזו מטרה שהינה מעבר לגלישה בו ורכישת מוצרים בו, אלא אם ניתן לכך אישור החברה, מראש ובכתב. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
  7. מובהר, כי מחירי המוצרים הנמכרים באתר וכל מבצע או הנחה הניתנים בהם תקפים לרכישה באתר ולא בחנויות החברה.
 3. הרשמה לשירותים באתר

  1. לחברה הזכות להגביל את מספר המוצרים הנרכשים באתר בעסקה אחת ו/או את מספר המוצרים הנמכרים בזמן נתון ללקוח ספציפי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. לחברה הזכות לבטל כל עסקה שנעשתה באתר, העומדת בניגוד למי מהוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
  3. לחברה הזכות לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו, לשיטת החברה, את התקנון ו/או הוראות כל דין.
  4. באשר לכל אחד מן המוצרים המוצעים למכירה באתר יוצג בדף מיוחד שמו המסחרי של היצרן, מחיר המוצר, מפרט המוצר, כמו גם המועד הצפוי לקבלת המוצר על ידי הלקוח ותנאי תשלום.
 4. תשלום באתר

  1. תשלום באתר ייעשה אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי תקפים שהונפק כדין על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, על ידי המורשה לעשות בהם שימוש, לפי הוראות כל הדין, המכובדים באתר.
  2. בעת ביצוע הזמנה באתר, תפנה החברה לאישור ההזמנה על ידי חברת האשראי הרלבנטית, וככל שיתקבל אישור חברת האשראי תישלח ללקוח הודעת דואר האלקטרוני על דבר ביצוע הרכישה. לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי הרלבנטית, תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני.
  3. ככל שהלקוח יאשר קבלת מידע ו/או עדכון ו/או פרסומת כהגדרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, נתונה לו הזכות לחזור בו מן הסכמתו באמצעות הודעה לחברה.
 5. הגבלת אחריות של טכנולייט ומי מטעמה

  1. החברה והחנות אינן אחראיות לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח, לחברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
  2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
  3. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
  4. החברה לא תהיינה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
  5. החברה לא תהיינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
  6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישאנה החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
  7. היה ובאתר יופיעו קישורים לאיזה אתרים אחרים, הרי שאין בכך להוות אישוש או לקיחת אחריות לאיזה תוכן המופיע באתרים אלה ולחברה לא תהא איזה אחריות לאיזה נזק, מכל מין וסוג, שיגרם ללקוח, לרבות מי מטעמו, או מאן דהוא בשל הסתמכותו על איזה מידע שמופיע באתרים כאמור.
  8. אספקת מוצרים הנרכשים באתר מוגבלת לשטחה של מדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון, המצויים בשליטה ביטחונית מלאה של מדינת ישראל. לחברה הזכות לקבוע אזורים או יישובים, אליהם לא יסופקו מוצרים.
  9. אספקת מוצר ליישוב נתון יכול ותחייב עלות משלוח שונה מאספקת מוצר לישוב אחר.
  10. החברה אינה אחראית לעיכובים שאינם בשליטתה הסבירה ו/או לעיכובים שמקורם בלקוח ו/או בשל נסיבות כגון מצב חירום, מלחמה וסגר. הלקוח לא יראה בעיכוב בשל מי מאלה כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצר ו/או כאיחור באספקה.
  11. ככל והלקוח לא יהא זמין טלפונית במועד ובטווח השעות לביצוע האספקה, יוחזר המוצר למחסני החברה ובד בבד תשלח ללקוח הודעה על כך על ידי החברה.
  12. ככל שהחברה תעשה שימוש בגורם שלישי לצורך ביצוע משלוח ללקוח (להלן: "חברת שליחויות"), לא תהא החברה אחראית לכל נזק, פגם, איחור, תקלה, אי הספקה, אשר יגרמו ללקוח לאחר שמסרה החברה את המשלוח לידי חברה השליחויות.
 6. קניין רוחני

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, מכל מין וסוג, הינן בידי החברה, ובידיה בלבד. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה או תוכן או מידע או תרגום באתר, אלא אם ניתן לכך אישור החברה, מראש ובכתב, וככל שיינתן אישור, בכפוף לתנאיו.
 7. ביטול הזמנה

  1. ביטול הזמנה שבוצעה באתר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן (” וכל דין שהוצא מכוחו.
  2. ביטול הזמנה תתאפשר עד לתום 14 ימים מיום אספקת המוצר.
  3. ככל וההזמנה מצויה במשלוח ללקוח היא תהא ניתנת לביטול בכפוף להודעת ביטול מצד הלקוח ואישור החברה לכך, באמצעות נציג מטעמה ייצור קשר עם הלקוח על מנת להמשיך את הליך הביטול.
  4. ביטול הזמנה שכבר סופקה ללקוח הינה אפשרית בכפוף לכך שהמוצר או המוצרים הינם כאלה שהזמנתם ניתנת לביטול.
  5. מוצר יוחזר באריזתו המקורית מבלי שהותקנה.
  6. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח.
  7. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
   הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.
  8. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
  9. לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
  10. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.
  11. היה והביטול נעוץ בפגם במוצר שסופק, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודותיו, אי-אספקת המוצר במועד או הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באתר /או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני service@swingfans.ussl.co.il וכל זאת, בכל מקרה, לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד המצאת המוצר. זיכוי ישולם ללקוח בתוך 30 ימים ממועד הביטול שאושר על ידי החברה, בכפוף להשבת המוצר לידי החברה, לכתובת עליה תורה, וככל שהמוצר סופק באמצעות שליח, באמצעות איסופו מן הכתובת בו המוצר סופק, ולא ייגבו מן הלקוח דמי ביטול כלשהם.
  12. ביטול ההזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת החשבונית או פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה.
  13. ככל וביטול ההזמנה ייעשה שלא בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודותיו, אי-אספקה במועד או הפרה אחרת של ההזמנה על ידי החברה, וההזמנה ניתנת לביטול, ייעשה הביטול לא יאוחר מתום 30 ימים מיום אספקת המוצר ובכפוף להשבתו לחברה, יזוכה הלקוח בתוך 14 ימים ממועד הבקשה לביטול ההזמנה. החזרת המוצר תיעשה לאחד מסניפי החברה או באמצעות שליח מטעם החברה, על חשבון הלקוח.
  14. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל מן המלאי ו/או כי לא ניתן לספקו מכל סיבה שהיא, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני או הודעה אחרת על דבר ביטול ההזמנה ובדבר השבת כספו של הלקוח, ככל שנגבה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך מן החברה. לחילופין, לא תאושר ההזמנה באתר.
  15. כל מידע שימסור הלקוח בעת רישום באתר ו/או ביצוע הזמנה יישמרו במאגר המידע שתנהל החברה.
  16. לחברה הזכות לאגור מידע בדבר הרגלי הרכישה של הלקוח, סוגי מוצרים שנרכשו על ידו וכיוצא באלה נתונים ומידעים, למעט פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. השימוש בנתונים ייעשה לפי הוראות כל דין. החברה לא תעביר את המידעים והנתונים לצד שלישי ותעשה בהם שימוש עצמי בלבד, למעט במקרה של רכישת מוצר באספקה נפרדת ולצורך שילוח המוצרים במקרה של מכירת מוצרים על ידי החברה, צו שיפוטי המורה לעשות כן, הליך משפטי בין הלקוח לחברה והוראות כל רשות מרשויות המדינה ובכל מקרה בו תחול חובה מוסרית או אחרת על החברה.
  17. האחריות לטיבו של מוצר הנמכר על יד החברה חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר ולא על החברה, אשר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מאן דהוא בשל השימוש במוצר
  18. כל מחלוקת שתתגלה בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר תתברר בבתי המשפט של מדינת ישראל, ובהם בלבד, ולפי חוקי מדינת ישראל.
 8. פנה אלינו

  1. הלקוח רשאי לפנות בכל עת לחברה בכל שאלה או טענה או הערה או הארה באמצעות כתובת הדוא”ל info@swingfans.ussl.co.il | מספר הטלפון 5185*